Karlshamn Energi AB

Karlshamn Energi AB

OSBY GTP14 SAACKE SKV-A. 14 MW 16 bars 120C EO 1


 

Fler referensobjekt

Posted in Hetvattenpanna, Olja och bioolja, Referenser.